Kinderbijslag

Kinderen zijn niet goedkoop. Het goede nieuws voor ouders is dat de overheid in Nederland meebetaalt aan de kosten die horen bij het grootbrengen van een kind. De kinderbijslag vormt een van de regelingen die hiervoor bedoeld is. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor kinderbijslag? En op welke bedragen kun je rekenen als je daadwerkelijk recht blijkt te hebben op kinderbijslag?

Kinderbijslag en leeftijd

Als je kind jonger is dan 18 jaar kun je in 2018 in aanmerking komen voor de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk, maar afhankelijk van de leeftijd van je kind. Daarbij onderscheidt de Algemene Kinderbijslagwet AKW drie leeftijden:

 • Kinderen jonger dan 6 jaar;
 • 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12;
 • 12 jaar en ouder, maar nog geen 18.

Kinderen tussen de 12 en 17 jaar ontvangen de meeste kinderbijslag. Dit komt omdat de kosten die ouders maken voor deze kinderen ook hoger is dan de bedragen die nodig zijn om jongere kinderen te onderhouden. De kinderen in de leeftijdscategorie 12-17 gaan immers al naar de middelbare school, wat bijvoorbeeld hogere uitgaven aan boeken en schoolmaterialen met zich meebrengt.

Bedragen kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag hangt dus nauw samen met de leeftijd van je kind(eren). De bedragen voor 2018 zien er als volgt uit:

 • Kinderen van 0 tot en met 5 jaar oud: 201,05 euro per kwartaal per kind.
 • Kinderen van 6 tot en met 11 jaar: € 244,13 per kwartaal per kind.
 • Kinderen van 12 tot en met 17 jaar: € 287,21 per kwartaal per kind.

De bedragen worden automatisch verhoogd op het moment dat je kind 6 of 12 wordt. Is je kind op de eerste dag van een kwartaal 6 of 12 jaar? Dan krijgt je voor dat kwartaal het hogere bedrag. Wordt je kind pas later in het kwartaal 6 of 12 jaar? Dan ontvangt je vanaf het kwartaal erna het hogere bedrag.

Wanneer wordt de kinderbijslag uitbetaald?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van de kinderbijslag, betaalt het hogere bedrag altijd na afloop van een kwartaal. Wordt een kind gedurende een kwartaal ouder dan 18 jaar, dan ontvang je nog wel de kinderbijslag voor dat kwartaal, maar niet meer voor het volgende kwartaal.

De kinderbijslag is daarnaast ook gekoppeld aan de consumentenprijsindex. Als die stijgt kan per 1 januari en per 1 juli van een jaar een aanpassing plaatsvinden. De bedragen worden dan verhoogd als de consumentenprijsindex daartoe directe aanleiding geeft.

Kinderen

Voorwaarden voor kinderbijslag

Om kinderbijslag te kunnen ontvangen, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat het kind waar je kinderbijslag voor aanvraagt tot je huishouden behoort of dat je het kind in voldoende mate onderhoudt (minimaal € 416 per kwartaal). Je kunt kinderbijslag aanvragen en ontvangen voor eigen kinderen, geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen die je opvoedt en verzorgt zoals je ook eigen kinderen zou opvoeden en verzorgen.

Bijverdiensten en studiefinanciering

Kinderen tussen de 14 en 17 jaar houden er soms een bijbaantje op na. Heeft dat gevolgen voor de kinderbijslag? Tot een bepaalde grens niet. Een kind mag per kwartaal maximaal € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Wordt er meer verdiend in een kwartaal, dan vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Vakantiewerk in de zomervakantie biedt kinderen de mogelijkheid om straffeloos een bedrag tot 1.319 euro extra bij te verdienen.

Zodra een kind studiefinanciering krijgt, wordt de kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal stopgezet. Heb je toch tegelijkertijd studiefinanciering en kinderbijslag ontvangen, omdat de studie niet is doorgegeven? Dan wordt de kinderbijslag door de SVB teruggevorderd.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Naast de studiefinanciering zijn er nog een aantal mogelijke redenen voor het beëindigen van de kinderbijslag.

 • Je kind verlaat het ouderlijk huis en/of je betaalt minder dan de 416 euro per kwartaal aan onderhoudskosten voor het kind.
 • Je gaat buiten Nederland wonen of werken. De kinderbijslag is namelijk exclusief bestemd voor inwoners van ons land.
 • Het kind vestigt zich in het buitenland.
 • Het kind is zestien of zeventien jaar, maar zit overdag niet op school om een startkwalificatie te halen en is daarvan niet vrijgesteld conform de Leerplichtwet van 1969.
 • Het kind komt te overlijden.

Kinderbijslag inplannen met HuishoudBoekje

Wilt je graag weten wat de kinderbijslag betekent binnen het bredere financiële kader van je huishouden? In een online huishoudboekje van HuishoudBoekje kun je de kinderbijslag invoeren als extra inkomstenbron en gelijk zien wat het ontvangen van de toeslag betekent voor je financiële huishouding.